Fontawesome4.5.0图标字体Axure部件库

Fontawesome4.5.0图标字体Axure部件库

Fontawesome4.5.0图标字体Axure部件库 小楼老师曾经制作过一版Fontawesome4.4.0的Axure部件库。三个月前FontAwesome项目更新了4.5版本,修复了一些BUG并增加了20多个全新图标。我利用小楼老师的部件库并添加了4.5版…[阅读更多]