zsuper.net备案记录

Posted by zhang on
时间 阶段
2015-02-12 09:17:52 管局审核通过
2015-02-05 17:00:41 备案资料扫描提交管局
2015-02-05 14:11:57 当面核验
2015-02-05 13:06:39 准备当面核验照片
2015-02-05 10:50:44 签收幕布
2015-02-04 15:51:57 幕布邮寄
2015-02-04 13:47:53 幕布申请审核
2015-02-04 13:27:24 备案初审(电话核实,暂停域名解析)
2015-02-04 10:37:13 提交初审

所在服务器:万网(阿里云)-青岛